Terrified, yes. But I run toward the fire now. Not away.

Terrified, yes. But I run toward the fire now. Not …

Terrified, yes. But I run toward the fire now. Not away.

Todd Crawshaw