All great art is born of the metropolis.

Author: Ezra Pound